:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ดร.อดุล โตเขียว

   

:: คนเก่งนครบางยางฯ  

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
   

:: ข้อมูล ITA : OIT  

   

:: ระบบสารสนเทศ  

   

:: NBY QR Code  

   

วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“เป็นโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียงมาตรฐานสากล”

 


พันธกิจของโรงเรียน

๑.ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๒.สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามเป้าหมายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

๓.พัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสถานศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439