:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ดร.อดุล โตเขียว

   

:: คนเก่งนครบางยางฯ  

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
   

:: ข้อมูล ITA : OIT  

   

:: ลิงค์ที่หน้าสนใจ  

   

:: ระบบสารสนเทศ  

   

:: NBY QR Code  

   

ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมา 


     พ.ศ. 2530ประชาชนตำบลบ้านแยง  ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

     นายประสาท  ภู่ทองคำ  กำนันตำบลบ้านแยง  (ขณะนั้น)  และ คณะกรรมการสภาตำบลบ้านแยง  (ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแยง) ,  ร.ต.อ. ไกรวุฒิ  บุญต้อ  หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านแยง  (ยศและตำแหน่งขณะนั้น) ,นายถวิล  หอมสนิท  อดีตกำนันตำบลบ้านแยง , นายณัฐ  อรรถสงเคราะห์  พัฒนากรตำบลบ้านแยง (ตำแหน่งขณะนั้น)  ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ, นายทองคำ  เกิดชื่น ( อดีตผู้ใหญ่บ้านเกษตรสุข  ปัจจุบันเสียชีวิต ) นายสุเทพ   สีนะพงษ์พิพิธ  แพทย์ประจำตำบลบ้านแยง

      คณะบุคคลดังกล่าว  ประสานขอความร่วมมือจากนายประถม  ทองคำพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย  (ตำแหน่งขณะนั้น)  ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ   จัดตั้งหน่วยการเรียนเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้ที่ทำการสภาตำบลบ้านแยงเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน

      พ.ศ. 2531 จัดตั้งเป็น โรงเรียนนครไทย (สาขา) มี นายนพดล  ทองคำพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย (ขณะนั้น)  ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสาขาโรงเรียน  พระราชรัตนมุนี  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานจัดหาทุนจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นอาคารไม้  มี  3 ห้องเรียน  1 หลัง  มีชื่ออาคารว่า "ราษฎร์สดุดี"

      พ.ศ.  2532 พลเอกมานะ  รัตนโกเศศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น)  ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน  ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม"  ตามประกาศลงวันที่  31 กรกฎคม  พ.ศ. 2532   โดยมีนายนาถ  นาคพงษ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เป็นคนแรก

      พ.ศ.  2532 ได้รับงบประมาณจัดสร้าง

               -  อาคารชั่วคราวแบบ 104 / 27  จำนวน  1 หลัง   , ห้องส้วมแบบ 6 ที่  จำนวน  1 หลัง

               -  บ้านพักภารโรง  จำนวน 1 หลัง

      พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณจัดสร้าง

               -  อาคารเรียน  108ล  จำนวน 1 หลัง ,   บ้านพักครู  จำนวน 2 หลัง

               -  ถังน้ำฝนแบบ  ฝ.33  จำนวน 1 ชุด

              -  ได้รับความอนุเคราะห์มูลนิธิอิโกอิโนะอิเอะ ประเทศญี่ปุ่นสร้างบ้านพักนักเรียน จำนวน 2 หลัง 

      พ.ศ. 2534   ได้รับงบประมาณจัดสร้าง

                -  หอถังพร้อมระบบประปา  จำนวน  1  หอ ,    บ้านพักครู  จำนวน 1 หลัง

                -  ห้องน้ำห้องส้วมแบบ  6  ที่  จำนวน  1 หลัง

               - ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ “อิโกอิโนะอิเอะ” ประเทศญี่ปุ่น  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่  1  เป็นห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ จัดตั้งโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม (สาขา)  บ้านหนองหิน   ตำบลบ้านแยง   อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  ปัจจุบันคือโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

      พ.ศ. 2535   -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ  102/27  จำนวน  1  หลัง

      พ.ศ. 2537   -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  108ล  จำนวน 1 หลัง  ถังน้ำฝน  ฝ.33  จำนวน  1 ชุด, บ้านพักภารโรง  1  หลัง

                        -  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

      พ.ศ. 2539   -  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนางสาวดวงรัตน์  พูลสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการในเวลาต่อมา

                          -  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน  2  เป็นห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องพยาบาล  ขยายห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดขนาดเล็ก

      พ.ศ. 2540   -  สร้างโรงจอดรถสำหรับครูและนักเรียน  ปรับปรุงสวนหย่อม,  ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโรงเรียน  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำในโรงเรียน,  สร้างที่ดื่มน้ำถูกสุขลักษณะ   สำหรับนักเรียน  2 ที่,   สร้างถังเก็บน้ำแบบใต้ดิน  1 ที่ และปรับปรุงบ้านพักนักเรียนในโรงเรียน

      พ.ศ. 2541   -  สร้างซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน,  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยเน้นการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงเรียน,  จัดทำที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน,  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อบริการนักเรียนและชุมชน,  สร้างศาลาพักเพื่อให้นักเรียนพักรอรถโดยสาร  กรมทรัพยากรธรณี  กรมโยธาธิการ  สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  ขุดเจาะบ่อบาดาล ในโรงเรียนเพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

                       -  ทำถนนคอนกรีต  ถนนลาดยางในโรงเรียน

      พ.ศ. 2542   -  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน  108 ล  เป็นห้องนิทรรศการโรงเรียน   ห้องแผนงานสารสนเทศ ห้องบริหารงานฝ่ายบริการ  

                         -  ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม  2 หลัง

                         -  สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เจริญพระชนม์มายุครบ  72  พรรษา, ปรับปรุงห้องวิชาการ, ห้องปกครอง,  ปรับปรุงบ้านพักนักเรียนในโรงเรียนและบริเวณเสาธงชาติ

                         -  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน  108ล  เป็นห้องสมุดครู

      พ.ศ. 2543    -  ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ในโรงเรียน   โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทพิษณุโลก ( ปัจจุบันเก็บน้ำไม่ได้) สร้างหอถังประปา  1   แห่ง

                        -  ปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

                        -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมและโรงอาหารแบบ 100/27  จำนวน  1  หลัง

      พ.ศ. 2544    -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.33  จำนวน   2   ชุด   โดยมีนายมานพ  บัวทอง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

      พ.ศ. 2545    -  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์  1 ห้อง และปรับปรุงห้องสมุด โดยมี นายประกอบ   พูลภีไกร  ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการในเวลาต่อมา

      พ.ศ. 2546    -  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแยง สร้างศาลา กรีฑา   1   หลัง

      พ.ศ. 2550    - นายศักดา   สินมา ( 10  ส.ค. 2550 )  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม  

      พ.ศ. 2553    - ได้รับงบจากเทศบาลตำบลบ้านแยงสร้างสนามบาสเกตบอลอเนกประสงค์ 1 สนาม

ปัจจุบันมีนายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

 

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558

Fatal error: Uncaught Error: Access to undeclared static property: Zend_Loader_Autoloader::$loader in /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/Common/ClassLoader.php:227 Stack trace: #0 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataInfo.php(803): Doctrine\Common\ClassLoader::classExists() #1 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(368): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataInfo->validateAssocations() #2 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(337): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory->validateRuntimeMetadata() #3 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/Mapping/ClassMetadataFactory.php(178): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory->loadMetadata() #4 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/EntityManager.php(269): Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadataFactory->getMetadataFor() #5 /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/ORM/EntityManager.php(613): Doctrine\ORM\EntityManager->getClassMetadata() #6 /var/www/web14/htdocs/library/Starsni in /var/www/web14/htdocs/library/Doctrine/Common/ClassLoader.php on line 227