:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ดร.อดุล โตเขียว

   

:: คนเก่งนครบางยางฯ  

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
   

:: ข้อมูล ITA : OIT  

   

:: ระบบสารสนเทศ  

   

:: NBY QR Code  

   

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

ในการยืนยันการสมัครเข้าเรียนผู้ปกครองจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัครดังนี้
1. ใบสมัครเรียน               
2. สำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน    จำนวน   1  ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง      จำนวน   1   ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรอง     จำนวน   1   ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 3x4 ซ.ม.  จำนวน   2   ใบ  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมัครได้  ณ  ใต้ถุนอาคารเรียน 3  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ในระหว่างวันที่  11 - 15  มีนาคม  2566 เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดดังรูป
 
 
   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439