:: ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ดร.อดุล โตเขียว

   

:: คนเก่งนครบางยางฯ  

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.JPG
 • 04.JPG
 • 05.JPG
 • 06.JPG
 • 07.JPG
 • 08.JPG
 • 09.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
   

:: ข้อมูล ITA : OIT  

   

:: ระบบสารสนเทศ  

   

:: NBY QR Code  

   

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

        โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนนครบางอย่างพิทยาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาทรวมสวัสดิการประกันสังคม

สามารถดูรายละเอียดได้ตามประกาศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 055-991034 ในวันและเวลาราชการ
 

การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

ในการยืนยันการสมัครเข้าเรียนผู้ปกครองจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัครดังนี้
1. ใบสมัครเรียน               
2. สำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน    จำนวน   1  ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง      จำนวน   1   ชุด
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรอง     จำนวน   1   ชุด
5. รูปถ่ายหน้าตรงในเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 3x4 ซ.ม.  จำนวน   2   ใบ  (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)
6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติอื่น ๆ (ถ้ามี)

สมัครได้  ณ  ใต้ถุนอาคารเรียน 3  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ในระหว่างวันที่  11 - 15  มีนาคม  2566 เวลา 08.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

รายละเอียด
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
กำหนดการทอดผ้าป่า 31 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
เวลา ๐๘.๓๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๙.๓๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดป้ายโรงเรียน
 
ร่วมทำบุญ "ตามกำลังศรัทธา"
โดยท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ผ่านครูที่ปรึกษาหรือ โอนเข้าบุญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขา นครไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๐ – ๒๐๔ – ๒๖๔ - ๕๗๗
ชื่อบัญชี เงินรับบริจาคโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
 
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ
 

การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569)

รายละเอียด

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

หมวดหมู่รอง

   
© nby2532@gmail.com since 10 ก.ย. 2558
Logo star-snippets.com

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 437

Notice: Undefined index: nby.ac.th in /var/www/web14/htdocs/application/modules/site/controllers/StarController.php on line 439